Class XI -XII Half yearly exam 2019-20 syllabus


Class XI and XII Date sheet Half Yearly exam 2019-20


Syllabus Class XI,XII subject Science


Datesheet P.A. 1 2019-20 (class XI & XII)


Date Sheet PA 1 2019-20


Dinesh kumar TC


Revised Syllabus of Annual Exam 2018-19 for Class XI


Datesheet for Annual Examination 2018-19


Class XI- Science Updated Syllabus for Half Yearly & Annual Exam. 2018-19


DateSheet for Half Yearly Exam. - 2018-19 - Class XI & XII (Science & Commerce)


Transfer Certificate - Aditi Singh


DateSheet for Periodic Assessment - II - 2018-19 - Class XI & XII (Science & Commerce)


Transfer Certificate

  IMG


Syllabus for the Session 2018-19


Date Sheet for Perodic Assessment 2018 - 19 Class XI & XII


Transfer Certificate


Admission Form